JXZA8922[1]
感謝澳門基金會的支持, 訪問於7月25日-29日期間舉行, 名額20位, 先報先得.
欣逢祖國75週年華誕, 去首都北京特別有意義, 唔好猶疑, 報名已經開始, 額滿即止.
澳門大學校友會啟
2024年6月3日